نوشته‌ها

برنامه‌ ساماندهی کارمزدهای پرداخت‌ الکترونیکی

مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های این …