نوشته‌ها

پدر اینترنت به ایران نمی‌آید

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به آغاز همایش فناوری ا…