چگونه یک طراح وب به جهنم می رود؟!

چگونه یک طراح وب به جهنم می رود؟! iranshell 1

در این پست که از وب سایت the Oatmeal برگرفته شده است، با ذکر نمونه های واقعی به بررسی یکی از مسائل آزاردهنده ای می پردازیم که هر طراح وب گریبان گیر آن است!

چگونه یک طراح وب به جهنم می رود؟! 1 2چگونه یک طراح وب به جهنم می رود؟! 2 2چگونه یک طراح وب به جهنم می رود؟! 3 3چگونه یک طراح وب به جهنم می رود؟! 4 2
چگونه یک طراح وب به جهنم می رود؟! 51 1
چگونه یک طراح وب به جهنم می رود؟! 6 2
چگونه یک طراح وب به جهنم می رود؟! 7 2چگونه یک طراح وب به جهنم می رود؟! 8 2
چگونه یک طراح وب به جهنم می رود؟! 9 2