متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و وب سایت سارینا آنلاین باشد.

۱- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، متعلق به سارینا آنلاین می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی مالیکت عناصر مذکور (سارینا آنلاین) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

۲- شرایط استفاده از خدمات

به محض عقد قرارداد شما برای هر یک از خدمات با سارینا آنلاین یا عضویت شما برای هر یک از خدمات در وب سایت سارینا آنلاین، بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سارینا آنلاین بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.