اضافه شدن بانک شماره های مشاغل به تفکیک استان به سامانه پیامک

به اطلاع کاربران و نمایندگان گرامی سامانه پیامک سارینا آنلاین می رساند، در اقدامی فوق العاده، بانک شماره های مشاغل به تفکیک استان به سامانه پیامک اضافه گردید.

mashaqel  اضافه شدن بانک شماره های مشاغل به تفکیک استان به سامانه پیامک mashaqel

امید است استفاده های سودمندی از بانک شماره های مشاغل به تفکیک استان داشته باشد.